Thông tin công ty, thông tin doanh nghiệp Bắc Cạn , trang 1

Công Ty Cổ Phần Hoàng Long Bắc Kạn - Chợ Mới

Chủ sở hữu: Trịnh Thị Lý

Mã số thuế: 4700264037

Ngày thành lập: 14/09/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Thôn Nà Cà - Xã Cao Kỳ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

Công Ty TNHH Tm Và Dv Nam Hải

Chủ sở hữu: Chu Văn Toàn

Mã số thuế: 4700263996

Ngày thành lập: 14/09/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Tổ 11B - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lâm Đại Phúc

Chủ sở hữu: Nông Văn Binh

Mã số thuế: 4700263989

Ngày thành lập: 14/09/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Thôn Cao Thanh - Xã Nông Hạ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CôNG TY TNHH Tư VấN THUế Và Kế TOáN VINATAX

Chủ sở hữu: Trần Mỹ Phương

Mã số thuế: 4700263869

Ngày thành lập: 01/09/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHU VUI CHơI GảI TRí HảI ĐăNG

Chủ sở hữu: Đặng Huy Hùng

Mã số thuế: 4700263837

Ngày thành lập: 31/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Thôn Nà Chúa - Xã Thuần Mang - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

CôNG TY TNHH Cơ KHí PHượNG HưNG

Chủ sở hữu: Nghiệp Thị Phượng

Mã số thuế: 4700263844

Ngày thành lập: 31/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm - Xã Huyền Tụng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể

Chủ sở hữu: La Thị Thuyền

Mã số thuế: 4700263812

Ngày thành lập: 26/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN

Chủ sở hữu: Phạm Thị Ngọc ánh

Mã số thuế: 0900223288-028

Ngày thành lập: 25/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH ĐứC BắC KạN

Chủ sở hữu: Nguyễn Minh Tú

Mã số thuế: 4700263788

Ngày thành lập: 19/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Thôn Nà Nàng - Xã Nông Thượng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LOAN Hà

Chủ sở hữu: Hà Thị Loan

Mã số thuế: 4700263650

Ngày thành lập: 10/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Thôn Nà Khe - Xã Phương Viên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CôNG TY TNHH THươNG MạI LD PHúC LộC

Chủ sở hữu: Nguyễn Trung Lân

Mã số thuế: 4700263629

Ngày thành lập: 08/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Tổ 11 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Chủ sở hữu: Dương Văn Lanh

Mã số thuế: 4700263611

Ngày thành lập: 05/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Thôn Bản Cải - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SạCH 365

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Mỹ Hà

Mã số thuế: 4700263481

Ngày thành lập: 02/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CôNG TY TNHH TUấN KIềU BK

Chủ sở hữu: Hoàng Tuấn Kiều

Mã số thuế: 4700263523

Ngày thành lập: 02/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH HồNG Hà

Chủ sở hữu: Nông Văn Chiến

Mã số thuế: 4700263509

Ngày thành lập: 02/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI Và THIếT Bị HồNG Hà

Chủ sở hữu: Trần Hiếu Chung

Mã số thuế: 4700263516

Ngày thành lập: 02/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOàNG YếN BắC KạN

Chủ sở hữu: Nông Thị Yến

Mã số thuế: 4700263467

Ngày thành lập: 02/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Tổ 1A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HữU Đô

Chủ sở hữu: Nông Văn Hữu

Mã số thuế: 4700263474

Ngày thành lập: 02/08/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Thôn Nà Cà - Xã Vi Hương - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Chủ sở hữu: Lương Thanh Vân

Mã số thuế: 4700113341-014

Ngày thành lập: 28/07/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Đông Lẻo - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CôNG TY Cổ PHầN AN PHáT BắC KạN

Chủ sở hữu: Phan Huy Phú

Mã số thuế: 4700263428

Ngày thành lập: 26/07/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Tổ 14 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TIêU DùNG C2C FOODS

Chủ sở hữu: Triệu Đình Cường

Mã số thuế: 4700263403

Ngày thành lập: 25/07/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Số nhà 161, Tổ 11 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thanh

Mã số thuế: 4700263379

Ngày thành lập: 22/07/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Ngọc Linh Bắc Kạn

Chủ sở hữu: Võ Tiến Dũng

Mã số thuế: 4700263315

Ngày thành lập: 19/07/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Thôn Bản Cuôn II - Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Nhà Sạch 24h

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Quang

Mã số thuế: 4700263178

Ngày thành lập: 13/07/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh:

HợP TáC Xã BìNH SơN

Chủ sở hữu: Lê Văn Hải

Mã số thuế: 4700263146

Ngày thành lập: 06/07/2016

Tỉnh thành phố: Bắc Cạn

Địa chỉ: Thôn 1B Khâu Cưởm - Xã Sĩ Bình - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp